how to pay        วิธีสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ

 
 
  ลูกค้าที่มีความต้องการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการแต่จัดส่งที่เดียว ลูกค้าสามารถทำได้ตามวิธีดังนี้

ให้ลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อรายการใดรายการหนึ่งที่ต้องการสั่งซื้อแล้วกรอก
รายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ในช่องรายการสินค้าที่ 2 และ 3 ตามภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง หากต้องการสั่งซื้อสินค้า
- OKER 177 จำนวน 1 ตัว
-
สาย USB Extension 10M. จำนวน 1 เส้น
- OKER USB 2.0 Hub 4 Ports จำนวน 1 ตัว

 


 


 


 


 

 
 


 

 

 

blogspot counter